Mjesni odbori i predsjednici Mjesnih odbora u mandatu 2019.-2023. godina:

Centar 1: HUJDUR AMIR

Centar 2: MAŠIĆ MEHO

Centar 3: KOS DŽENAN

Bašbunar: ŠILJAK MEHO

Bojna: JAŠAREVIĆ ADIS

Poturmahala: HATARIĆ ALMEDINA

Stari Grad: AGANOVIĆ DŽENAN

Šumeće: ČAJNIĆ ADNAN

Kalibunar 1: ŠVRAKA JASMIN

Kalibunar 2: HRNJIĆ JASMIN

Slimena: KARGIĆ MUAMER

Dolac na Lašvi: HADŽIĆ NEDŽAD

Vakuf: PINJO EFRAIM

Osoje i Gradac: KLOKIĆ ENISA

Ilovača: OTUZBIR HAMDIJA

Heldovi i Grahovik: RIĐIĆ MUHAREM

Mosor: HADŽIĆ KENAN

Bandol: HODŽIĆ ZIJAD

Velika Bukovica: DELIĆ NEZIR

Krpeljići: GRABUS NERMIN

Radojčići: ČELEBIĆ BAHRUDIN

Maline: DAUTOVIĆ FADIL

Han Bila: ARNAUTOVIĆ ADMIR

Pode: JUSIĆ ALIJA

Čukle: SUSAK ALEM

Kljaci: ADILOVIĆ EMIR

Rudnik: SELMAN KADIR

Brajići: ZUKIĆ NEDŽAD

Mehurić: POPARIĆ NIHAD

Jezerci: DEDIĆ IBRAHIM

Suhi Dol: ČAUŠEVIĆ NAIL

Gluha Bukovica: SELAVA ALIJA

Višnjevo: OSMANOVIĆ MURADIF

Zagrađe: RIBO IZUDIN

Orahovo: BRKIĆ NERMIN

Dub: BRKIĆ DŽEMAIL

Sažići: LOZIĆ MIHRET

Dedići: LANGIĆ MIRALEM

Melići: MELIĆ ELVIS

Mudrike: TOPALOVIĆ MAHIR

Turići: MUSLIMOVIĆ HATIDŽA

Pulac: OMERDIĆ EDIN

Bijelo Bučje: DERVIĆ ELVIS

Goleš: PECO SEJAD

Gornje Turbe: RIĐIĆ MEDIHA

Turbe Centar: TORLIĆ SENDIR

Donje Turbe: VRHOVAC AMIR

Varošluk: DOGAN SEAD

Ćosići: DROBO HARIS

Gradina: GORAN NAFIZ

Krčevine: HALILOVIĆ RUSMIR

Hamamdžići: ĐELILBAŠIĆ SEJAD